• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Legislativa

Zákon č. 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se pozměňuje Zákon č. 274/2001 Sb. s platností od 1.1.2014.

Vyhláška č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Vyhláška č. 48/ 2014 Sb., kterým se provádí zákon č. 275/2013 Sb.

Vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody.

Zákon 505/1990 Sb. o metrologii. (vodoměry)

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990