• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Připojení na kanalizaci

Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti po k zaústění do stokové sítě.

K vyřízení realizace přípojek kontaktujte vedoucího provozu dle příslušné obce.

Vodovodní a kanalizační přípojka nejsou vodním dílem. Opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených na veřejných pozemcích zajišťuje INSTA CZ ze svých provozních nákladů.

INSTA CZ je Vaším partnerem při zřizování vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodohospodářské infrastruktuře, kterou provozuje.

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990