• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Technické údaje

Společnost INSTA CZ s.r.o. zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod ve více jak 80 obcích Olomouckého a Jihomoravského kraje. Společnost provozuje vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý obcemi nebo svazky obcí.

Z technického hlediska pak rozsah provozovaného majetku je následující:

Vybrané ukazatele za rok 2021
Vodovody

Délka vodovodní sítě /km: 388
Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou: 31 930
Kapacita vodojemů/m³: 7400
Počet vodovodních přípojek: 11 150

Kanalizace

Délka kanalizační sítě /km: 64
Počet obyvatel připojených na kanalizaci: 5 800
Počet provozovaných ČOV: 8
Počet kanalizačních přípojek: 2 360

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990