• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Způsob fakturace a plateb

Fakturace vodného a stočného je prováděna v souladu s platným ceníkem provozovatele. Odečtové období pro fakturaci se řídí harmonogramem odečtů provozovatele. Faktury jsou zasílány odběrateli prostřednictvím České pošty, s.p. obyčejnou poštovní zásilkou na adresu pro doručování nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu sjednanou ve smlouvě o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. pro výpočet stočného u nemovitostí kde je využívána voda ze studny jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí Vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu  č. 274/2001 Sb.  vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky – Směrná čísla roční spotřeby vody.

Faktura musí obsahovat tyto údaje: datum splatnosti, variabilní symbol (číslo faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, datum odeslání, přesné označení dodavatele a odběratele, období vyúčtování, číslo odběru, číslo domu, číslo vodoměru, stav od – do, výše vodného, výše stočného, výši DPH, celkovou částku). Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.

Způsob úhrady faktury můžete provést přiloženou složenkou, případně bezhotovostně na účet provozovatele. V platebním styku vždy používejte variabilní symboly a bankovní účty uvedené na příslušné faktuře.

Nově lze také provést úhradu prostřednictvím QR kódu pomocí aplikace mobilního bankovnictví a také na kterémkoliv terminálu Sazka. Doporučujeme všem našim zákazníkům přejít na systém úhrady záloh ať již formou jednorázového či trvalého příkazu k úhradě. Službu SIPO naše společnost nemá zavedenou a ani s jejím zavedením v nejbližší době nepočítá.

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svoji žádost a svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na email: spaltova@insta.cz

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • adresu odběrného místa
  • jméno a příjmení
  • adresu trvalého bydliště
  • e-mailovou adresu určenou pro fakturaci
  • kontaktní telefonní číslo

Splatnost faktur za vodné a stočné je ve společnosti INSTA CZ s.r.o. 14 dní od data vystavení faktury.

V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti je zaslána:

1. upomínka obyčejnou poštovní zásilkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod, případně elektronicky na e-mailovou adresu či formou SMS na telefonní kontakt uvedený ve smlouvě.

2. upomínka je zasílána doporučeně s upozorněním na možnost přerušení dodávky pitné vody nebo přerušení odvádění odpadních vod.    

V případě, že pohledávka za vodné a stočné i přes 2. upomínku není uhrazena, dojde k přerušení dodávky/odvádění dle zákona č.274/2001 Sb., § 9, odst.6 písm. g., tj. dojde-li k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní.

Přerušení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem. Náklady spojené s přerušením a případným zprovozněním jsou účtovány odběrateli.

Veškeré změny je nutné hlásit písemně nebo e-mailem, a to v co nejkratším termínu zpravidla do 7 kalendářních dnů, aby následně nedocházelo k nejasnostem při doručování fakturace apod., a také následným zpětným opravám faktur, které bohužel nejsou v některých případech ani možné.

V případě Vašich dotazů a hlášení změn kontaktujte tel: Lenka Špaltová, 724 710 289, případně emailem: spaltova@insta.cz

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990