• INSTA CZ s.r.o.
  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Smlouvy / Změna odběratele

Informace k uzavření, změně a ukončení Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod („Smlouva“) s odběrateli

Náležitosti smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou pevně dány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá pouze s vlastníkem připojené nemovitosti, nebo s jedním z vlastníků připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků. Při uzavírání této smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba.

Dodavatel vody – tj. vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli písemně pověřen má podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod.

Pro odběratele vyplývá ze zákona povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod.

Při uzavírání Smlouvy je třeba prokázat vlastnictví připojené nemovitosti, totožnost oprávněných osob a případně doložit i další potřebné doklady (např. podklady pro výpočet srážkových vod, dokumentace předčisticího zařízení, při odběru vody i z vlastního zdroje doložení, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů není propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu)

Dne 1.1. 2014 došlo k legislativním změnám zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb. Touto novelou byly rozšířeny povinné náležitosti odběratelské smlouvy, které musí být postupně aktualizovány.

Z tohoto důvodu je stávajícím zákazníkům naší společnosti rozesílána poštovní zásilkou k podpisu nová verze smlouvy s průvodním dopisem, kde žádáme zákazníky o spolupráci při aktualizaci smluv.

Současně se provádí kontrola vlastníka připojené nemovitosti. Pokud tedy z Vaší strany nebyla včas nahlášena změna vlastnictví, smlouva se zasílá majiteli nemovitosti, jehož vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí. Odběratel je povinen do 7 kalendářních dnů nahlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti smlouvou.

V případě, že nechcete čekat, než Vám aktualizace smlouvy bude doručena, kontaktujte nás a my Vám novou smlouvu vystavíme dříve.

Na dotazy ohledně odběratelských smluv Vám rádi odpovíme na tel: 731 407 565 nebo prostřednictvím emailu: drackova@insta.cz

Změna majitele nemovitosti

Při změnách ve vlastnictví nemovitosti (prodej, ale i darování, dědictví apod.) bez ohledu na to, zda plátce faktur zůstává beze změny, musí být nová smlouva. Je třeba ukončit původní smluvní vztah a uzavřít smlouvu s novým vlastníkem

 1. Při změně majitele nemovitosti (fyzické osoby) je třeba dodat nutné podklady
 • hlášení o změně odběratele podepsané kupujícím i prodávajícím (předávací protokol o koupi nemovitost nebo vyplněný formulář odhláška
 • stav vodoměru ke dni předání
 • doklad vlastnictví nového majitele (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva)
 • kontaktní telefon
 • adresa původního majitele pro zaslání konečného vyúčtování
 • průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
 • v případě úmrtí původního odběratele / kopie úmrtního listu

 • 2. Při změně majitele nemovitosti (firmy, organizace) je třeba dodat nutné podklady
 • hlášení o změně odběratele podepsané kupujícím i prodávajícím (předávací protokol o koupi nemovitost nebo vyplněný formulář odhláška
 • stav vodoměru ke dni předání
 • doklad vlastnictví nového majitele (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva)
 • kontaktní telefon
 • adresa původního majitele pro zaslání konečného vyúčtování
 • u firem a podnikajících osob IČO, DIČ a číslo účtu, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
 • v případě úmrtí původního odběratele / kopie úmrtního listu

  
Tyto doklady jsou součástí podkladů k vyhotovení nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod a přihlášení nového majitele k odběru. Bez doložení všech dokladů a vyrovnání závazků, úhrady konečné fakturace původním vlastníkem nebude změna odběratele provedena.

Pro úplné ukončení odběru (zrušení odběrového místa) je nutné kontaktovat provozovatele a dohodnout se o demontáži vodoměru, případně o zrušení vodovodní a/nebo kanalizační přípojky a ukončení smluvního vztahu.

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990