• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Vyjádření a informace o technické infrastruktuře ve správě společnosti INSTA CZ s.r.o.

Vyjádření pro účely studií, projekční přípravy staveb a správního řízení vyplývající ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Vyjádření provádíme

  • k existenci sítí v provozování společnosti INSTA CZ s.r.o.
  • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu provozovaných společnosti INSTA CZ s.r.o.
  • k dokumentaci pro umístění stavby (územní řízení) a pro stavební povolení (stavební řízení), typ řízení vyplývá ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • poskytování dalších informací o vodárenských a kanalizačních zařízeních pro potřeby studie, průběhu sítí, ochranným pásmům vodních zdrojů

Podklady potřebné pro vydání vyjádření

  • vyplněná žádost
  • katastrální situace s vyznačením zájmového území, dopravní a technické infrastruktury
  • koordinační situace
  • projektová dokumentace dle stupně řízení, ke kterému je žádost podána (upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění případně příslušná oborová technická norma nebo podmínky provozovatele)

Doručení žádosti

prioritně: elektronickou poštou na adresu spurny@insta.cz

přes datovou schránku: INSTA CZ S.R.O. (k5cb84i)

osobně na adrese:

INSTA CZ s.r.o.
Kojetínská 199/2
Prostějov
796 01

poštou na adresu:

INSTA CZ s.r.o.
Kralický Háj 322
Prostějov – Kralice na Hané
798 12

S žádostí o vyjádření se obracejte na:

Michal Spurný 
+420 724 003 665
spurny@insta.cz 

Žádost lze zaslat bez vyplněného formuláře, stačí požadavek napsat s dodáním potřebných podkladů uvedených výše.

Vyjádření bude zpracováno ve lhůtě 30dnů od podání dle správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990